Albert Christopher Mixon

SUBMIT CLASS NEWS

Name Summary Class Year
Albert Christopher Mixon Albert Christopher Mixon September 28, 1939 - January 12, 2020 1961
Lillian McLeod Youngblood Lillian McLeod Youngblood January 16, 1927 - January 7, 2020 1947
Jean Taylor English Jean Taylor English September 20, 1930 - December 30, 2019 1951
LaRonda Bethea LaRonda Bethea September 18, 1975 - December 20, 2019 2007
Virginia Van Nest Virginia Van Nest February 7, 1918 - December 22, 2019 1939
Neva White Watson Neva White Watson January 21, 1925 - December 29, 2019 1950
Richard James Gardner Richard James Gardner November 8, 1936 - December 18, 2019 1968
Lucille Coward Savits Lucille Coward Savits July 26, 1929 - December 10, 2019 1950
Bryon Luke Bryon Luke July 18, 1959 - December 11, 2019 1984
Carolyn Huggins Kendall September 8, 1931 - December 10, 2019 1951